Spørgsmål og svar om Den Lille Efterskole


Hvornår startede Den Lille Efterskole?

Den Lille Efterskole startede i 2013.

Hvordan er økonomien organiseret?

Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer unge på stedet.

Der udarbejdes en kontrakt mellem den henvisende kommune og skolen.

Den Lille Efterskole drives af en non-profit forening. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i foreningen.

Hvordan bruges pengene på skolen?

Det er lederen i samråd med medarbejderne, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder (de henvisende kommuner) i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Hvordan er skolen organiseret rent juridisk?

 

Den Lille Efterskole drives af Foreningen Boserup som er en selvejende forening, med cvr nr 38191624.

Bestyrelsen består af fem medlemmer som afholder fire bestyrelsesmøder årligt.

Regnskaberne revideres af en ekstern revisor.

Botilbuddets leder er Ole Tarp.

Hvem går på Den Lille Efterskole?

Den Lille Efterskole modtager unge, der har brug for et anderledes kostskoletilbud, og som trives et lille, trygt miljø.

Det er ofte unge, der af den ene eller anden årsag har haft svært ved at deltage i undervisningen i folkeskolen. Det kan være uge med indlæringsvanskeligheder, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, eller unge,  der føler sig alene eller som isolerer sig.

Det kan være unge, hvis problematikker skyldes en diagnose. Alle sammen er det børn og unge, der gerne vil have, at det går dem godt, gerne vil have venner og succes, og som har brug for tæt vejledning og et fællesskab at være i.

Hvordan er institutionerne på Boserup organiseret?

Hver af institutionerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget formål, med egne budgetter og reviderede regnskaber, med egen leder og hver sit tilsyn fra de godkendende myndigheder.

Lederne på stedet afholder regelmæssige koordinerende stedledelsesmøder om driften på stedet.

Hvad er interessefællesskabet Tvind?

Den Lille Efterskole er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele viden og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.

Mange af skolerne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom Skolernes “Olympiade”- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne i Juelsminde, hvor alle medvirkende skoler optræder, Efterårskoncert – hvor hver skole optræder med poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement.

Det handler ikke kun om uddannelse men også om dannelse.

Hvad er fordelen ved at være en del af interessefællesskabet Tvind?

Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.

Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene/ de unge.

Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler, der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.

Er Den Lille Efterskole og de øvrige institutioner på Boserup selvstændige?

Institutionerne er selvstændige enheder uden ejer, så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af institutionerne efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriserede revisorer, og godkendes af de respektive bestyrelser og tilsynsmyndigheder. Institutionerne er altså non-profit.

Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.

Bruger Den Lille Efterskole frivillig arbejdskraft?

På stedet har vi tradition for at have tilknyttet et par udenlandske voluntører. Det foregår gennem EVS (European Volunteer Service) som er en del af det Europæiske Erasmus+ system.

Volontørerne bor her typisk et år af gangen og de tager del i skolens liv på forskellige måder. De har f.eks. praktiske jobs som medhjælp i køkkenet, eller er med til at stå for vedligeholdelse mv. Eller de bruger færdigheder, som de har i forhold til eleverne, f.eks. inden for sport og kunst.

Sproget foregår på engelsk, og en del af eleverne har glæde af at få sig en voksenven, hvor sproget foregår på engelsk.

Volontørerne arbejder under ledelse af skolens ansatte, og de har ikke pædagogisk ansvar i forhold til stedets børn og unge.

Hvad sker der ellers på Boserup?

Boserup virker i øvrigt som et kulturelt center. Vi afholder kulturdage og loppemarked med musik-optræden, julemarked for naboer, forældre og venner, pædagogiske dage for sagsbehandlere og andre interesserede.

Vi viser årets skuespil for andre institutioner i byen. Derudover samarbejder vi med lokale erhvervsdrivende og handlende om praktikjobs til eleverne. Også det lokale foreningsliv bruger stedet til foredrag, udstillinger eller orienteringsløb, cykelløb mm.

Hver sommer holder vi en sommerlejr for skolens børn og for andre børn der har brug for at komme på sommerlejr. Vi har et samarbejde med Avnstrup flygtningecenter og andre flygtningecentre om at modtage ca. 30 børn hver sommer.

På stedet findes desuden en permanent udstilling + salg af skulpturer af en række kunstnere fra Zimbabwe.